tpayLang

Class Lang.

Defined (1)

The class is defined in the following location(s).

/includes/lib/src/_class_tpay/lang.php  
 1. class Lang 
 2. const REGULATIONS = 'regulations'; 
 3.  
 4. /** 
 5. * Current language 
 6. * @var string 
 7. */ 
 8. private static $lang = 'en'; 
 9. /** 
 10. * Translation data 
 11. * @var array 
 12. */ 
 13. private static $data = array( 
 14. 'en' => array( 
 15.  
 16. // GLOBALS 
 17. 'fee_info' => 'Fee for using this payment method: ',  
 18. 'pay' => 'Pay with tpay.com',  
 19. 'merchant_info' => 'Merchant info',  
 20. 'amount' => 'Amount',  
 21. 'order' => 'Order',  
 22. // BLIK 
 23.  
 24. 'blik_info' => 'Type in 6 digit code and press pay to commit blik payment.',  
 25. 'blik_info2' => 'If you want to pay with standard method, leave this field blank.',  
 26. 'blik_accept' => 'By using this method you confirm acceptance',  
 27.  
 28. // BANK SELECTION 
 29. 'cards_and_transfers' => 'Credit cards and bank transfers',  
 30. 'other_methods' => 'Others',  
 31. 'accept' => 'I accept the',  
 32. 'regulations_url' => self::REGULATIONS,  
 33. self::REGULATIONS => 'of tpay.com service',  
 34. 'acceptance_is_required' => 'Acceptance of regulations is required before payment',  
 35.  
 36. // CARD 
 37.  
 38. 'card_number' => 'Card number',  
 39. 'expiration_date' => 'Expiration date',  
 40. 'signature' => 'For MasterCard, Visa or Discover, it\'s the last three digits 
 41. in the signature area on the back of your card.',  
 42. 'name_on_card' => 'Name on card',  
 43. 'name_surname' => 'Name and surname',  
 44. 'save_card' => 'Save my card',  
 45. 'save_card_info' => 'Let faster payments in future. Card data is stored on external, save server.',  
 46. 'processing' => 'Processing data, please wait...',  
 47. 'card_payment' => 'Payment',  
 48. 'debit' => 'Please debit my account',  
 49.  
 50. // DAC 
 51.  
 52. 'transfer_details' => 'Bank transfer details',  
 53. 'payment_amount' => 'The amount of the payment',  
 54. 'disposable_account' => 'Disposable account number for the payment',  
 55.  
 56. // SZKWAL 
 57.  
 58. 'account_number' => 'Account number',  
 59. 'payment_title' => 'Payment title',  
 60. 'payment_method' => 'Payment method',  
 61. 'szkwal_info' => 'Your title transfer is dedicated to you and very important for the identification of 
 62. payment. You can create a transfer as defined in its bank to 
 63. quickly and easily fund your account in the future',  
 64.  
 65. // WHITE LABEL 
 66.  
 67. 'go_to_bank' => 'Go to bank',  
 68. ),  
 69. 'pl' => array( 
 70.  
 71. // GLOBALS 
 72. 'fee_info' => 'Za korzystanie z p*atno*ci online sprzedawca dolicza: ',  
 73.  
 74. 'pay' => 'Zap*a* z tpay.com',  
 75. 'merchant_info' => 'Dane sprzedawcy',  
 76. 'amount' => 'Kwota',  
 77. 'order' => 'Zamwienie',  
 78.  
 79. // BLIK 
 80.  
 81. 'blik_info' => 'Wpisz 6 cyfrowy kod i naci*nij "Kupuj* i p*ac*" aby powi*za* transakcj* blik.',  
 82. 'blik_info2' => 'Je*li chcesz dokona* tradycyjnej p*atno*ci, pozostaw to pole puste.',  
 83. 'blik_accept' => 'Korzystaj*c z tej metody p*atno*ci o*wiadczasz, *e akceptujesz',  
 84.  
 85. // BANK SELECTION 
 86. 'cards_and_transfers' => 'Karty p*atnicze i przelewy',  
 87. 'other_methods' => 'Pozosta*e',  
 88. 'accept' => 'Akceptuj*',  
 89. 'regulations_url' => 'regulamin',  
 90. self::REGULATIONS => 'serwisu tpay.com',  
 91. 'acceptance_is_required' => 'Akceptacja regulaminu jest obowi*zkowa, przed rozpocz*ciem p*atno*ci',  
 92.  
 93. // CARD 
 94.  
 95. 'card_number' => 'Numer karty',  
 96. 'expiration_date' => 'Termin wa*no*ci',  
 97. 'signature' => 'Dla MasterCard, Visa lub Discover, s* to przy ostatnie 
 98. cyfry umieszczone przy podpisie karty.',  
 99. 'name_on_card' => 'W*a*ciciel karty',  
 100. 'name_surname' => 'Imi* i nazwisko',  
 101. 'save_card' => 'Zapisz moj* kart*',  
 102. 'save_card_info' => 'Zezwolenie na szybsz* p*atno** w przysz*o*ci. 
 103. Dane karty zostan* zapisane na serwerze tpay',  
 104. 'processing' => 'Przetwarzanie danych, prosz* czeka*...',  
 105. 'card_payment' => 'Zap*a*',  
 106. 'debit' => 'Prosz* obci**y* moje konto',  
 107.  
 108. // DAC 
 109.  
 110. 'transfer_details' => 'Szczeg*y przelewu',  
 111. 'payment_amount' => 'Kwota przelewu',  
 112. 'disposable_account' => 'Jednorazowy numer konta dla tej transakcji',  
 113.  
 114. // SZKWAL 
 115.  
 116. 'account_number' => 'Numer konta',  
 117. 'payment_title' => 'Tytu* przelewu',  
 118. 'payment_method' => 'Sposb p*atno*ci',  
 119. 'szkwal_info' => 'Twj tytu* przelewu jest dedykowany dla Ciebie i bardzo wa*ny dla identyfikacji wp*aty. 
 120. Mo*esz stworzy* przelew zdefiniowany w swoim banku, aby wygodnie i szybko zasili* swoje 
 121. konto w przysz*o*ci.',  
 122.  
 123. // WHITE LABEL 
 124.  
 125. 'go_to_bank' => 'Przejd* do banku',  
 126. ); 
 127.  
 128. /** 
 129. * Change current language 
 130. * @param string $lang language code 
 131. * @throws TException 
 132. */ 
 133. public static function setLang($lang) 
 134. if (isset(static::$data[$lang])) { 
 135. static::$lang = $lang; 
 136. } else { 
 137. throw new TException('No translation for this language'); 
 138.  
 139. /** 
 140. * Get and print translated string 
 141. * @param $key 
 142. */ 
 143. public static function l($key) 
 144. echo static::get($key); 
 145.  
 146. /** 
 147. * Get translated string 
 148. * @param string $key 
 149. * @throws TException 
 150. * @return string 
 151. */ 
 152. public static function get($key) 
 153. if (isset(static::$data[static::$lang][$key])) { 
 154. return static::$data[static::$lang][$key]; 
 155. } else { 
 156. throw new TException('No translation for this key');