SettingsTpayCards

Created by PhpStorm.

Defined (1)

The class is defined in the following location(s).

/includes/settingsTpayCards.php  
 1. class SettingsTpayCards 
 2. const TITLE = 'title'; 
 3.  
 4. const TYPE = 'type'; 
 5.  
 6. const DEFAULT_SETTING = 'default'; 
 7.  
 8. const DESCRIPTION = 'description'; 
 9.  
 10. const WOOCOMMERCE = 'woocommerce'; 
 11.  
 12. const GATEWAY_NAME = 'WC_Gateway_Tpay_Cards'; 
 13.  
 14. const SELECT = 'select'; 
 15.  
 16. const OPTIONS = 'options'; 
 17.  
 18. const DESC_TIP = 'desc_tip'; 
 19.  
 20. const HTTP = 'http:'; 
 21.  
 22. const HTTPS = 'https:'; 
 23.  
 24. public function getSettings() 
 25. if ((isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] === 'https') 
 26. || ((isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on')) 
 27. ) { 
 28. $domain = str_replace(static::HTTP, static::HTTPS, home_url('/')); 
 29. $notify_link = add_query_arg('wc-api', static::GATEWAY_NAME, $domain); 
 30. } else { 
 31. $domain = str_replace(static::HTTPS, static::HTTP, home_url('/')); 
 32. $notify_link = add_query_arg('wc-api', static::GATEWAY_NAME, $domain); 
 33.  
 34. $options = array('enabled' => array( 
 35. static ::TITLE => __('W**cz/Wy**cz', static ::WOOCOMMERCE),  
 36. static ::TYPE => 'checkbox',  
 37. 'label' => __('W**cz metod* p*atno*ci kartami przez tpay.com.', static ::WOOCOMMERCE),  
 38. static ::DEFAULT_SETTING => 'no',  
 39. static ::DESCRIPTION => sprintf(__(' <a href="%s" TARGET="_blank">Zarejestruj konto w systemie 
 40. tpay.com</a>.', static ::WOOCOMMERCE), 'https://secure.tpay.com/panel/rejestracja.html'),  
 41. ),  
 42. 'doc_link' => array( 
 43. static ::TITLE => __('Instrukcja', static ::WOOCOMMERCE),  
 44. static ::TYPE => static ::TITLE,  
 45. static ::DESCRIPTION => sprintf(__(' <a href="%s" TARGET="_blank">Instrukcja konfiguracji 
 46. </a>', static ::WOOCOMMERCE), 'https://secure.tpay.com/integration/instruction/64'),  
 47. ),  
 48. static ::TITLE => array( 
 49. static ::TITLE => __('Nazwa metody p*atno*ci', static ::WOOCOMMERCE),  
 50. static ::TYPE => 'text',  
 51. static ::DEFAULT_SETTING => __('tpay.com credit cards', static ::WOOCOMMERCE),  
 52. static ::DESC_TIP => true,  
 53. ),  
 54. 'midNumber' => array( 
 55. static ::TITLE => __("Numer MID'u", static ::WOOCOMMERCE),  
 56. static ::TYPE => static ::SELECT,  
 57. static ::DEFAULT_SETTING => '0',  
 58. static ::OPTIONS => array(),  
 59. ),  
 60. 'resp_link' => array( 
 61. static ::TITLE => __('Link powiadomie* do panelu odbiorcy p*atno*ci',  
 62. static ::WOOCOMMERCE),  
 63. static ::TYPE => static ::TITLE,  
 64. static ::DESCRIPTION => __(add_query_arg(array('type' => 'sale'), $notify_link),  
 65. static ::WOOCOMMERCE),  
 66. ),  
 67. 'debugMode' => array( 
 68. static ::TITLE => __('Tryb debugowania',  
 69. static ::WOOCOMMERCE),  
 70. static ::TYPE => 'checkbox',  
 71. static ::DEFAULT_SETTING => 'no',  
 72. static ::DESCRIPTION => __('Wy**cz w trybie produkcyjnym.' 
 73. ),  
 74. ); 
 75. for ($i = 1; $i < 11; $i++) { 
 76.  
 77. $array = array( 
 78. 'midOn' . $i => array( 
 79. static ::TITLE => __('W**cz MID', static ::WOOCOMMERCE),  
 80. static ::TYPE => 'checkbox',  
 81. 'label' => __("U*ywaj tego MID'u", static ::WOOCOMMERCE),  
 82. static ::DEFAULT_SETTING => 'no',  
 83. ),  
 84. 'midType' . $i => array( 
 85. static ::TITLE => __('Konto wielowalutowe', static ::WOOCOMMERCE),  
 86. static ::TYPE => static ::SELECT,  
 87. static ::DEFAULT_SETTING => '0',  
 88. static ::OPTIONS => array( 
 89. '0' => __('NIE - tylko PLN', static ::WOOCOMMERCE),  
 90. '1' => __('TAK - wszystkie obs*ugiwane waluty', static ::WOOCOMMERCE),  
 91. ),  
 92. ),  
 93. 'midDomain' . $i => array( 
 94. static ::TITLE => __("Domena przypisana do MID'u", static ::WOOCOMMERCE),  
 95. static ::TYPE => 'text',  
 96. static ::DEFAULT_SETTING => $domain,  
 97. ),  
 98. 'midCurrency' . $i => array( 
 99. static ::TITLE => __("Waluty, dla ktrych ma by* u*ywany MID oddzielone przecinkiem 
 100. np. EUR, USD (puste je*li wszystkie)" 
 101. , static ::WOOCOMMERCE),  
 102. static ::TYPE => 'text',  
 103. static ::DEFAULT_SETTING => '',  
 104. ),  
 105.  
 106. static ::DESCRIPTION . $i => array( 
 107. static ::TITLE => __('Opis', static ::WOOCOMMERCE),  
 108. static ::TYPE => 'textarea',  
 109. static ::DESCRIPTION => __('Ustawia opis bramki, ktry widzi u*ytkownik 
 110. przy tworzeniu zamwienia.' 
 111. , static ::WOOCOMMERCE),  
 112. static ::DEFAULT_SETTING => __('System p*atno*ci tpay.com to bezpieczny i szybki sposb p*atno*ci,  
 113. ktry zosta* wybrany przez Odbiorc* p*atno*ci w celu przyj*cia od Ciebie zap*aty.' 
 114. , static ::WOOCOMMERCE) 
 115. ),  
 116. 'opis' . $i => array( 
 117. static ::TITLE => __('Tytu* transakcji', static ::WOOCOMMERCE),  
 118. static ::TYPE => 'text',  
 119. static ::DESCRIPTION => __('Ustawia opis transakcji, do ktrego zostanie autoamtycznie 
 120. dodane "Zamwienie nr (ID)".' 
 121. , static ::WOOCOMMERCE),  
 122. static ::DEFAULT_SETTING => __('' 
 123. , static ::WOOCOMMERCE) 
 124. ),  
 125. 'seller_id' . $i => array( 
 126. static ::TITLE => __('ID sprzedawcy', static ::WOOCOMMERCE),  
 127. static ::TYPE => 'text',  
 128. static ::DESCRIPTION => __('Twoje ID sprzedawcy w systemie tpay.com. 
 129. Liczba co najmniej czterocyfrowa (mo*e by* pi*ciocyfowa), np. 12345', static ::WOOCOMMERCE),  
 130. static ::DEFAULT_SETTING => __('0', static ::WOOCOMMERCE),  
 131. static ::DESC_TIP => true,  
 132. ),  
 133. 'security_code' . $i => array( 
 134. static ::TITLE => __('Kod bezpiecze*stwa', static ::WOOCOMMERCE),  
 135. static ::TYPE => 'text',  
 136. static ::DESCRIPTION => __('Kod bezpiecze*stwa Twojego konta na tpay.com.',  
 137. static ::WOOCOMMERCE),  
 138. static ::DEFAULT_SETTING => __('0', static ::WOOCOMMERCE),  
 139. static ::DESC_TIP => true,  
 140. ),  
 141.  
 142. 'cardApiKey' . $i => array( 
 143. static ::TITLE => __('Klucz API', static ::WOOCOMMERCE),  
 144. static ::TYPE => 'text',  
 145. static ::DESCRIPTION => __('Klucz API wygenerowany w panelu odbiorcy p*atno*ci tpay.com.' 
 146. , static ::WOOCOMMERCE),  
 147. static ::DEFAULT_SETTING => __('0', static ::WOOCOMMERCE),  
 148. static ::DESC_TIP => true,  
 149. ),  
 150. 'cardApiPassword' . $i => array( 
 151. static ::TITLE => __('Has*o API', static ::WOOCOMMERCE),  
 152. static ::TYPE => 'text',  
 153. static ::DESCRIPTION => __('Has*o do klucza API', static ::WOOCOMMERCE),  
 154. static ::DEFAULT_SETTING => __('0', static ::WOOCOMMERCE),  
 155. static ::DESC_TIP => true,  
 156. ),  
 157. 'verificationCode' . $i => array( 
 158. static ::TITLE => __('Kod weryfikacyjny', static ::WOOCOMMERCE),  
 159. static ::TYPE => 'text',  
 160. static ::DESCRIPTION => __('Kod weryfikacyjny', static ::WOOCOMMERCE),  
 161. static ::DEFAULT_SETTING => __('0', static ::WOOCOMMERCE),  
 162. static ::DESC_TIP => true,  
 163. ),  
 164. 'hashAlg' . $i => array( 
 165. static ::TITLE => __('Typ hash', static ::WOOCOMMERCE),  
 166. static ::TYPE => static ::SELECT,  
 167. static ::DEFAULT_SETTING => 'sha1',  
 168. static ::OPTIONS => array( 
 169. 'sha1' => __('sha1', static ::WOOCOMMERCE),  
 170. 'sha256' => __('sha256', static ::WOOCOMMERCE),  
 171. 'sha512' => __('sha512', static ::WOOCOMMERCE),  
 172. 'ripemd160' => __('ripemd160', static ::WOOCOMMERCE),  
 173. 'ripemd320' => __('ripemd320', static ::WOOCOMMERCE),  
 174. 'md5' => __('md5', static ::WOOCOMMERCE),  
 175. ),  
 176. ),  
 177. 'keyRSA' . $i => array( 
 178. static ::TITLE => __('Klucz RSA', static ::WOOCOMMERCE),  
 179. static ::TYPE => 'textarea',  
 180. static ::DESCRIPTION => __('Klucz publiczny RSA', static ::WOOCOMMERCE),  
 181. static ::DEFAULT_SETTING => __('0', static ::WOOCOMMERCE),  
 182. static ::DESC_TIP => true,  
 183. ),  
 184. 'doplata' . $i => array( 
 185. static ::TITLE => __('Dop*ata doliczana za korzystanie z metody p*atno*ci' 
 186. , static ::WOOCOMMERCE),  
 187. static ::TYPE => static ::SELECT,  
 188. static ::DEFAULT_SETTING => '0',  
 189. static ::OPTIONS => array( 
 190. '0' => __('NIE', static ::WOOCOMMERCE),  
 191. '1' => __('PLN', static ::WOOCOMMERCE),  
 192. '2' => __('%', static ::WOOCOMMERCE),  
 193. ),  
 194. ),  
 195. 'kwota_doplaty' . $i => array( 
 196. static ::TITLE => __('Kwota dop*aty', static ::WOOCOMMERCE),  
 197. static ::TYPE => "text",  
 198. static ::DESCRIPTION => __('Kwota jaka zostanie doliczona do zamwienia. 
 199. Jako separator liczb nale*y wykorzysta* kropk*', static ::WOOCOMMERCE),  
 200. static ::DEFAULT_SETTING => __('0', static ::WOOCOMMERCE),  
 201. static ::DESC_TIP => true,  
 202. ),  
 203.  
 204.  
 205. ); 
 206. $options['midNumber'][static::OPTIONS][$i] = __((string)$i, static::WOOCOMMERCE); 
 207. $options = array_merge($options, $array); 
 208.  
 209. return $options;